โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
นายทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม (กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม)
บริจาคสิ่งของให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
มีเจลอนามัย หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

39987

39968

39972

39974

39977

39996