โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามหลักการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทาการเงิน หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสร้างหลักคิดในการดำรงตน ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยระบบการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นการอำนวยความสะดวก พัฒนาการสื่อสารข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนผู้เข้าอบรมโครงการนี้ จำนวน 20 คน
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ/หน่วยงาน/สถานศึกษา เป็นผู้คัดเลือกคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

การอบรมออนไลน์(web)