โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ขอเชิญ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคโลหิต
โดย กิ่งกาชาดอำเภอภูเวียง ในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563
เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๒๘_4

จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๒๘_5

จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๒๘_8

จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๒๘_22

จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๒๘_30