อบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

พนักงานเจ้าหน้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ร่วมอบรมหลักสูตร
“การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมกราเซียร์ จังหวัดขอนแก่น
โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ให้ข้อมูลและความรู้ในครั้งนี้

47471

47472

47643

105927

106048