หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

เอกสารสมัครสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.

เอกสารสมัครสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. มอบอำนาจกรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้

เอกสารสมัครสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส.

เอกสารสมัครสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส.มอบอำนาจกรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้

กรุณาแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
สมาชิก ,ทายาท ,พยาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล (ถ้ามี)
อย่างละ 1 ชุด