มอบทุนการศึกษา

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
โดย นางสุภาพร ม่วงสุข มอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวพิชญาภา แทนสมบัติ จำนวน 4,000บาท
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มอบทุนการศึกษา