ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการครูช่วยครู ปี 2564

วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564 นายทวีศิลป์ สารแสน ผอ.สกสค.ขอนแก่น
เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการครูดูแลครู : กิจกรรมครูดูแลครูท่ีป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ปี 2564 ดังนี้
**1)มีคณะกรรมการทำงาน 9 คนร่วมประชุม
**2)มีวิทยากร นางนิยม ขวาซุย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น ให้ความรู้เพิ่มเติม
**3)รายงานผลจิตอาสา 54 คน ออกเยี่ยมผู้ป่วย 50 คน ๆ ละ 2 ครั้ง พร้อมกระเช้าและแบบบันทึกประเมินผู้ป่วยตามแนวทาง IN-HOME-SSS
**4)มีการมอบเกียรติบัตรลงนามโดยนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้คณะกรรมการทำงานและจิตอาสา รวม 63 ฉบับ
**5)สรุปผล เป็นโครงการที่ดีมาก สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยและญาติ มีความพึงพอใจในระดับมาก เห็นควรให้มีโครงการนี้ต่อไปในปี 2565

S__3776776

S__3776778

S__3776779

S__3776780