ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดครั้งที่ 8/2561

วันจันทร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.ขอนแก่น ครั้งที่ 8/2561  ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10