ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2562

📣ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2562
ตามประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ได้ประกาศให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี และให้ทุนการศึกษาแก่ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 มูลค่าทุนละ 5,000 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว
– ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 1 ทุน
– ส่วนภูมิภาค 82 ทุน รวมจำนวนทั้งสิ้น 83 ทุน
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 22824138

https://drive.google.com/file/d/1KHcuQI8Uy9_LbfYtWS7uK_J8314HWi13/view?fbclid=IwAR1B4TgKkclisPrFEWkyWnf6U_hVjBUhCrWDqH9iFGaH2QRI7H1RUBVGkZU