ประกาศการคัดเลือกกรรมการตัวแทนในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดขอนแก่น