บรรลุแล้ว ระหว่าง สกสค.- ธนาคารออมสิน

ลดดอกเบี้ย2

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินตามโครงการดังกล่าว โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ไม่รับเงินสนับสนุนที่ธนาคารออมสินจ่ายให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ภายใต้ข้อตกลงเดิม และให้ธนาคารออมสินนำเงินดังกล่าวไปลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ที่มีวินัยดีไม่มีหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงแต่ละโครงการเป็นจำนวน 0.50 – 1.00 บาท รายละเอียดตามตารางดังนี้

ลดดอกเบี้ยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินสามารถเลือกแนวทางการจ่ายเงินรายเดือนได้ 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 นำดอกเบี้ยที่ลดลงในแต่ละเดือนไปชำระเงินต้นโดยจ่ายเงินชำระหนี้รายเดือนเท่าเดิมแต่จะมีผลทำให้ระยะเวลาชำระหนี้หมดเร็วขึ้น
แนวทางที่ 2 นำดอกเบี้ยที่ลดลงไปลดการชำระหนี้รายเดือน ซึ่งจะทำให้จ่ายเงินชำระหนี้ รายเดือนลดลงจากเดิม แต่ระยะเวลาชำระหนี้ยังคงเท่าเดิม แนวทางนี้ผู้กู้ต้องแจ้งความประสงค์กับธนาคาร ออมสินสาขาที่ผู้กู้จ่ายเงินชำระหนี้รายเดือน