ข่าวดี…..สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี ถึง 60 ปี ต้องการสมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.

ประกาศรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส.ผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี ถึง 60 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2563

ประกาศ ประกาศ2 ประกาศ3 ใบสมัครชพค. ใบสมัครชพค.2

ประกาศชพส. ประกาศชพส.2 ประกาศชพส.3
ใบสมัครชพส. ใบสมัครชพส.2